Home / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zapoznaj się ze szczegółami naszej polityki prywatności i co to oznacza

1. Administrator i zakres

Administratorem danych jest Biuro Podróży World Holidays s.c. z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ul. Szkoły Orląt 4 lokal 8 (dalej „biuro podróży”), które za pośrednictwem Strony oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.
Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

2. Kontakt – czyli jak uzyskać informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub wycofać zgodę na ich przetwarzanie.

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych prosimy zgłaszać mailowo na adres administratora danych.
Napisz do nas: biuro@worldholidays.pl lub World Holidays; ul. Szkoły Orląt 4 lokal 8; 03-984 Warszawa

3. Skąd mamy ma Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z zamówieniami i zapytaniami dokonywanymi przez Ciebie.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nasze biuro podróży.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo pozwoli nam to na świadczenie usług i jest niezbędne do wykonania czynności agencyjnych w tym do:
• przedstawiania oferty oraz umożliwienia świadczenia obsługi drogą elektroniczną;
• do przesłania informacji marketingowych;
• w realizacji zamówień i świadczeń zawartych w ramach umowy;
• zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania przesłanych do nas zgłoszeń;
• obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy), także w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszego biura podróży, którym jest:
• zapewnienie obsługi płatności;
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci w ramach realizacji umowy o imprezę turystyczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych biura oraz przeciwdziałanie oszustwom, nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, nasze biuro podróży przetwarza Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www (np. do wysłania newslettera). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Nasze biuro podróży wymaga podania przez Ciebie wyłącznie danych niezbędnych do zrealizowania złożonego zamówienia (imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe i adres). Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych, podatkowych lub ubezpieczenia. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

6. Twoje prawa wobec naszego biura podróży w zakresie przetwarzanych danych.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, zmiany oraz żądania usunięcia (prawo do zapomnienia) Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nasze biuro podróży; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/

7. Komu nasze biuro podróży udostępnia Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym nasze biuro podróży w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi ubezpieczeniowe, noclegowe, transportowe, przewodnickie, konsultingowe lub audytowe, operatorom płatności oraz firmom kurierskim. Nasze biuro podróży może przekazać Twoje dane osobowe także organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

8. Jak długo nasze biuro podróży przechowuje Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie zamówieniami przez czas niezbędny do realizacji danej imprezy turystycznej oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3 lat od dnia zakończenia imprezy turystycznej. Dodatkowo dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym nasze biuro podróży zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Zapraszamy na naszą nową stronę www.worldholidays.pl.
Sprawdzajcie, testujcie i będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi.
This is default text for notification bar