Home / Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa

Szczegóły techniczne dotyczące naszych wycieczek, wyjazdów i ofert specjalnych

1. Zawarcie umowy

1.1 Podróżny i Organizator zawierają umowę dotyczącą zorganizowania przez Organizatora Imprezy (dalej „Umowa”). Podróżny zawierając umowę zobowiązany jest podać następujące dane Podróżnego: imiona, nazwiska, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, pod którym Podróżny będzie dostępny przed rozpoczęciem i podczas trwania Imprezy, adres e-mail, a w przypadku gdy Impreza będzie realizowana samolotami rejsowymi serię, numer oraz datę ważności paszportu. Podanie błędnych lub niepełnych danych osobowych może skutkować dodatkowymi kosztami. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.2 Podróżny zobowiązany jest przed zawarciem Umowy do zapoznania się z informacjami zawartymi w „Warunkach Imprez Turystycznych”, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Podróży TU EUROPA [zwanymi dalej: „Warunki ubezpieczenia”], dostępnymi na stronie poniżej lub w siedzibie Organizatora . Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią integralną część Umowy.
1.3 Dokonana przez Podróżnego rezerwacja możliwości udziału w Imprezie traktowana jest jako propozycja zawarcia umowy o zorganizowanie przez Organizatora Imprezy. Zawarcie Umowy następuje w momencie otrzymania przez Podróżnego oryginału podpisanego przez Organizatora lub Agenta i Podróżnego formularza Umowy – zgłoszenie lub poprzez zapłatę całości lub części ceny (zaliczki) za Imprezę.
1.4 Podróżny jest zobowiązany do podania poprawnej daty urodzenia uczestników w tym dziecka, zgodnej z ich dokumentem tożsamości. W przypadku niezgodności w tym zakresie, Podróżny poniesie wszelkie koszty wynikające z podania błędnej daty uradzenia dziecka.
1.5 Osoba, która podpisze Umowę czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w rezerwacji Podróżnych, przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków Umowy przez tychże Podróżnych. W przypadku osób nieletnich Umowę podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Jeśli Podróżny zawiera umowę w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada on ważne w świetle prawa pełnomocnictwo.
1.6 Wszelkie świadczenia dodatkowe zarezerwowane przez Podróżnego samodzielnie lub za pośrednictwem innych podmiotów niż Organizator lub jego lokalny przedstawiciel, w miejscowości wypoczynkowej są traktowane jako świadczenia obce i nie są objęte postanowieniami Umowy.
1.7 Impreza zaczyna się i kończy, zgodnie z zakupionym przez Podróżnego czasem trwania Imprezy wskazanym w Umowie. Pierwszy i ostatni dzień Imprezy przeznaczony jest na transport. Wyjątkiem mogą być Imprezy realizowane samolotami rejsowymi, gdzie transport może trwać dłużej niż 1 doba .
1.8 Za dziecko w wieku poniżej 2 lat , w przypadku Imprezy obejmującej przelot i zakwaterowanie, pobierane są jedynie opłaty za ubezpieczenie oraz opłaty ustalone indywidualnie przez przewoźnika lotniczego. Dziecko w wieku poniżej 2 lat podróżuje bez własnego miejsca siedzącego oraz nie przysługuje mu prawo przewozu bagażu.

2. Warunki płatności

2.1 Jeżeli Umowa zostaje zawarta na więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy, Podróżny zobowiązany jest do:
a) wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny Imprezy, w terminie 24 godzin liczonych od momentu zawarcia Umowy,
b) dopłaty do 100% ceny Imprezy w terminie 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy.
Niedopuszczalne jest, wpłacanie wyższych kwot zaliczki oraz dopłaty w innych terminach niż wskazane na umowie.
2.2 Jeżeli Umowa zostaje zawarta na 30 lub mniej dni przed jej rozpoczęciem, Podróżny zobowiązany jest do zapłaty 100% ceny Imprezy w momencie zawarcia Umowy.
2.3 W przypadku nieuiszczenia przez Podróżnego kwot zaliczki i dopłaty we wskazanym na umowie terminie , Organizator ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Organizator jest uprawniony do pobrania od Podróżnego rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora zgodnie z ust. 4.4 Warunków uczestnictwa.
2.4 Wpłaty opisane powyżej Podróżny zobowiązany jest dokonać na jeden z rachunków bankowych Organizatora wskazany w umowie lub na rachunek bankowy uprawnionego Agenta, u którego zawarł Umowę.
2.5 W przypadku wpłaty przelewem, Podróżny okaże dowód wpłaty lub prześle jego kopię pocztą elektroniczną do Organizatora. Opłaty bankowe za dokonanie przelewu są ponoszone przez wpłacającego.
2.6 Za termin dokonania płatności uznaje się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Organizatora.

3. Zmiany cen i świadczeń turystycznych

3.1 Zmiana ceny Imprezy może nastąpić wyłącznie z powodu zmiany ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania, zmiany wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w Imprezie, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji Imprezy, w tym podatków turystycznych, zmiany opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach, kursów walut mających znaczenie dla danej Imprezy. Zmiana ceny może prowadzić także do jej obniżenia. W przypadku gdy podwyższenie ceny przekroczy 8 % całkowitej ceny Imprezy, Podróżny jest uprawniony do przyjęcia proponowanych zmian, albo odstąpienia od Umowy bez uiszczania kosztów, albo do skorzystania z Imprezy zastępczej, o ile Organizator będzie w stanie taką zaproponować Podróżnemu. Niezależnie od powyższego w okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w Umowie nie może ulec zmianie.
3.2 Organizator przed rozpoczęciem Imprezy może dokonać jednostronnie zmiany warunków umowy o udział w Imprezie, gdy zmiana ta jest nieznaczna. W takim przypadku Organizator poinformuje Podróżnego o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku.
3.3 Z zastrzeżeniem ust. 3.1 oraz ust. 3.2 Warunków uczestnictwa, znaczna zmiana głównych właściwości usług turystycznych zawartych w Umowie, w szczególności ceny Imprezy o ponad 8 %, uprawnia Podróżnego do złożenia oświadczenia, na trwałym nośniku, o odstąpieniu od Umowy za niezwłocznym zwrotem wniesionych wpłat za świadczenia, albo do skorzystania z Imprezy zastępczej, o ile Organizator będzie w stanie taką zaproponować.
3.4 Organizator, który przed rozpoczęciem Imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić w sposób znaczny główne właściwości usług turystycznych, z zastrzeżeniem ust. 3.1 i 3.2 Warunków uczestnictwa, powinien niezwłocznie o tym powiadomić Podróżnego na trwałym nośniku. W takiej sytuacji Podróżny powinien niezwłocznie, nie późnej jednak niż w terminie kolejnych 7 dni od chwili otrzymania informacji od Organizatora poinformować na trwałym nośniku Organizatora, czy:
a) przyjmuje proponowaną zmianę Umowy lub,
b) odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
Jeśli w ciągu wymaganych 7 dni do Organizatora nie wpłynie odpowiedź Podróżnego, uznaje się że Podróżny odstąpił od Umowy.
3.5 Podróżny może, bez zgody Organizatora, przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeśli osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy prawa i obowiązki. Opłata za zmianę każdego uczestnika wynosi 350 zł i stanowi równowartość kosztów poniesionych przez Organizatora wynikających z tej zmiany. Jeżeli okaże się, że rzeczywiste koszty operacyjne związane z przeniesieniem uprawnień z tytułu Umowy na inną osobę poniesione przez Organizatora są wyższe, Podróżny zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty kosztów związanych z tą zmianą. Natomiast w sytuacji, gdy powyższe koszty będą niższe, Organizator dokona zwrotu stosownej kwoty osobie, która uiściła opłatę.
3.6 Przeniesienie uprawnień i obowiązków, o których mowa w ust. 3.5 Warunków uczestnictwa, jest skuteczne, jeżeli Podróżny zawiadomi o tym Organizatora na trwałym nośniku nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy. Za nieuiszczoną część ceny Imprezy oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika Imprezy ponosi Podróżny.
3.7 Zmiany Umowy, na życzenie Podróżnego inne niż wskazane w pkt. 3.5 zawsze wiążą się z uwzględnieniem ewentualnej różnicy w cenie Imprezy oraz opłatą manipulacyjną w wysokości 350 zł i są możliwe tylko w szczególnych przypadkach po akceptacji tych zmian przez Organizatora ze szczególnym uwzględnieniem dostępności miejsc w hotelu i w samolocie. Opłata ta stanowi równowartość kosztów poniesionych przez Organizatora z tytułu dokonanych zmian.

4. Rezygnacja, odstąpienie od umowy, zmiana uczestnika i umowy

4.1 W każdej chwili przed rozpoczęciem Imprezy Podróżny może zrezygnować z uczestnictwa w Imprezie. Oświadczenie o rezygnacji z Imprezy (dalej „Rezygnacja”) powinno być złożone w formie prostej, zrozumiałej i czytelnej na trwałym nośniku pod adresem Organizatora lub w punkcie sprzedaży, w którym została zawarta Umowa.
4.2 Wszelkie zmiany, ewentualna Rezygnacja z udziału w Imprezie czy odstąpienie od Umowy dokonywane są przez Podróżnego, który podpisał Umowę w imieniu własnym. W przypadku, gdy Podróżny ten reprezentuje innych uczestników, działa on w ich imieniu i na ich rzecz, ponosząc pełną odpowiedzialność za podejmowane czynności dotyczące tych uczestników.
4.3 Jeżeli Podróżny nie rozpocznie Imprezy, złoży skuteczne oświadczenie o Rezygnacji, z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, Organizator uprawniony będzie do pobrania kwot stanowiących równowartość rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania Imprezy oraz pełnych kosztów ubezpieczenia, lecz nie więcej niż podane poniżej informacyjnie średnie koszty ukształtowane historycznie.
4.4.Orientacyjne, średnie opłaty za odstąpienie od Umowy – względem całkowitej wartości zawartej Umowy – kształtują się następująco:
• do 45 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 350 PLN/os.,
• od 44 do 31 dni przed datą wyjazdu – do 29% ceny Imprezy,
• od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu – do 39% ceny Imprezy,
• od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny Imprezy,
• od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu – do 75% ceny Imprezy
• od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu – do 90% ceny Imprezy,
• na 1 dzień przed datą wyjazdu i w dniu wyjazdu – do 95% ceny Imprezy.
4.5 W przypadku Imprezy realizowanej samolotem rejsowym / liniowym (nieczarterowym) powyższe warunki Rezygnacji nie znajdują zastosowania. Koszty Rezygnacji naliczone przez Organizatora będą uzależnione od kosztów naliczonych przez przewoźnika oraz hotel. Przed potwierdzeniem Rezygnacji Podróżny zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu.
4.6 Na pisemne życzenie Podróżnego Organizator przedstawi zestawienie rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z nierozpoczęciem Imprezy, rozwiązaniem Umowy lub złożeniem skutecznego oświadczenia o Rezygnacji, z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, w ciągu 30 dni od zakończenia Imprezy, z której Podróżny zrezygnował, lub 30 dni od wpłynięcia prośby, jeżeli ta wpłynie w terminie późniejszym.
4.7 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Imprezy na 14 dni przed jej rozpoczęciem, w przypadku braku minimalnej liczby uczestników wymaganej do jej zorganizowania, wynoszącej 80% planowanych na daną Imprezę miejsc, o czym niezwłocznie poinformuje Podróżnego na trwałym nośniku. W takim wypadku Podróżny przysługuje niezwłoczny zwrot wpłaconych kwot lub uczestniczenie w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na Imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie. W związku z powyższym Podróżny nie może dochodzić odszkodowania za nie wykonanie Umowy.
4.8 Niestawienie się przez Podróżnego w dniu rozpoczęcia Imprezy na lotnisku, w miejscu odjazdu autokaru jak i nierozpoczęcie podróży z przyczyn leżących po stronie Podróżnego uważa się za rezygnację Podróżnego z uczestnictwa w Imprezie z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. Umowa zostaje uznana za rozwiązaną przez Podróżnego, zaś Organizator jest uprawniony do potrącenia kosztów Imprezy zgodnie z ust. 4.4 Warunków uczestnictwa.
4.9 Podróżny może odstąpić od Umowy o udział w Imprezie przed jej rozpoczęciem bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację Imprezy lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu Imprezy, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

5. Ubezpieczenie

5.1 Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów Ustawy zagwarantowane jest na rzecz Podróżnego podstawowe ubezpieczenie w zakresie kosztów leczenia wraz z chorobami przewlekłymi i następstw nieszczęśliwych wypadków, wykupione przez Organizatora w TU EUROPA. Pakiet podstawowego ubezpieczenia zawiera następujące sumy ubezpieczenia:

a) koszty leczenia wraz z chorobami przewlekłymi, transport medyczny do 100 000 EUR,

b) z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków: w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 EUR, z tytułu śmierci 6 000 EUR,

c) bagaż 1000 EUR (ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojemników bagażu),

d) OC 100 000 EUR.

5.2 Szczegółowe warunki ubezpieczenia dostępne są na życzenie klienta.

5.3 Podróżny wykupując Imprezę może rozszerzyć pakiet ubezpieczenia podstawowego dokupując dodatkowy pakiet ubezpieczeniowy obejmujący np. OC, wyższy zakres oraz sumę ubezpieczenia, następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka itp. Ponadto Organizator zaleca wykupić dodatkowo ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu.

5.4 Instrukcja postępowania w razie zaistnienia szkody w czasie pobytu za granicą dostępne są sieci agencyjnej oraz w siedzibie Organizatora. Podróżny jest zobowiązany niezwłocznie poinformować przedstawiciela Ubezpieczyciela dzwoniąc pod numer alarmowy +48 22 568 98 28 oraz postępować zgodnie z Instrukcją postępowania w przypadku szkody. Organizator nie uczestniczy w procesie likwidacji szkód przez Ubezpieczyciela.

6. Reklamacje i odpowiedzialność organizatora

6.1 Organizator ponosi odpowiedzialność za wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych Umową o udział w Imprezie.
6.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług objętych Umową o udział w Imprezie, jeżeli wynika to z:
a) winy Podróżnego lub
b) winy osoby trzeciej niezwiązanej z wykonywaniem usług turystycznych objętych Umową, jeżeli nie dało się tego przewidzieć lub uniknąć lub
c) nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.
6.3 Jeżeli w trakcie Imprezy Podróżny stwierdzi wadliwe wykonywanie Umowy, powinien niezwłoczne zawiadomić o tym na trwałym nośniku wykonawcę usługi oraz przedstawiciela Organizatora w celu umożliwienia wykonania świadczeń wynikających z Umowy w sposób niewadliwy.
6.4 Jeżeli Podróżny składa reklamację po zakończeniu Imprezy, powinien skutecznie doręczyć ją w formie prostej, zrozumiałej i czytelnej na trwałym nośniku wyłącznie pod adres: WORLD HOLIDAYS ul. Szkoły Orląt 4 lokal 8 03-984 Warszawa, lub biuro@worldholidays.pl lub punkcie sprzedaży, w którym została zawarta Umowa w terminie do 30 dni od daty zakończenia Imprezy. Datą złożenia reklamacji jest data jej wpływu do Organizatora lub punktu sprzedaży, w którym została zawarta Umowa.
6.5 Podróżny zobowiązany jest do pokrycia wartości szkód powstałych w trakcie trwania Imprezy wyrządzonych przez siebie oraz osoby wymienione w Umowie.
6.6 Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają regulacjom Konwencji Warszawskiej z 1929 z późniejszymi zmianami, Konwencji Montrealskiej z 1999 r., rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów) oraz polskiej ustawy Prawo Lotnicze. Zgodnie z tymi regulacjami pasażer (posiadający imiennie wystawiony bilet) może złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa).

7. Informacja o pozasądowych metodach rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

7.1 Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
7.2 Spory między Stronami związane z Umową mogą być rozwiązywane w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, a w przypadku nierozwiązania sporu – będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Inspekcja Handlowa . W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta, w tym mające zastosowanie do imprez turystycznych przepisy art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17, art. 17 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683) w art. 3 w ust. 1 pkt 8). Podróżny może zapoznać się z treścią Ustawy, w tym przepisów powołanych w Warunkach Uczestnictwa lub w Biurze Sprzedaży bądź pod adresem: www.sejm.gov.pl.

8. Postanowienia organizacyjne

8.1 Wszelkie informacje zawarte w Warunkach uczestnictwa odpowiadają stanowi na dzień złożenia ich do druku. Organizator zobowiązuje się każdorazowo informować Podróżnego o wszelkich wiadomych mu zmianach.
8.2 Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści prospektów hotelowych drukowanych lub zamieszczanych na stronach internetowych hotelu oraz informacji miejscowych przygotowanych przez osoby trzecie, chyba że zostały one włączone do Umowy.
8.3 W Imprezie mogą uczestniczyć osoby o ograniczonej zdolności prawnej oraz osoby niepełnosprawne w stopniu uniemożliwiającym samodzielne podróżowanie, ale w obu przypadkach wyłącznie pod opieką osób dorosłych / pełnoprawnych.
8.4 Podróżny jest zobowiązany do posiadania dokumentów uprawniających go do przekroczenia granicy oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów tranzytowych i docelowych. Podróżny ponosi koszty rezygnacji określone w ust. 4.4 Warunków uczestnictwa wówczas, gdy nie jest możliwe uczestniczenie przez niego w Imprezie ze względu na brak niezbędnych dokumentów.
8.5 Podróżny jest zobowiązany przestrzegać wskazówek i zaleceń Organizatora oraz niezbędnych do przeprowadzenia Imprezy zgodnie z Umową, w szczególności zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz bezpieczeństwa obowiązujących na lotnisku, w hotelu, podczas transferu, w zwiedzanych obiektach.
8.6 W razie niemożności rozstrzygnięcia sporu wynikającego z Umowy w postępowaniu reklamacyjnym, Podróżny może dochodzić roszczeń wynikających z Umowy przed sądem powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Powyższe nie wyklucza prawa Podróżnego dochodzenia roszczeń bezpośrednio na drodze sądowej przed sądem powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
8.7 W sprawach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa mają zastosowanie w szczególności: przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
8.8 Pojęcia: „Podróżny”, „trwały nośnik”, „nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności” są używane w Warunkach uczestnictwa, w znaczeniu nadanym im przez przepisy, art. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
8.9 Organizator ustala, że za informację/oświadczenie przekazane na trwałym nośniku uważa jedynie informację/oświadczenie przekazane wiadomością elektroniczną lub listem na wskazane w Warunkach uczestnictwa adresy.

9. Bezpieczeństwo

9.1 Organizator informuje Podróżnego wyjeżdżającego za granice o obowiązku zapoznania się przed podpisaniem Umowy z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w dziale Informacje konsularne pod adresem http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/. Podróżny podpisując Umowę potwierdza znajomość powyższych komunikatów.

9.2 Organizator informuje Podróżnego wyjeżdżającego za granice o obowiązku zapoznania się przed podpisaniem Umowy z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej nt. aktualnych zagrożeń oraz ewentualnych wymaganych szczepień ochronnych lub profilaktyki antymalarycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=13&id=46. Podróżny podpisując Umowę potwierdza znajomość powyższych komunikatów.

9.3. Organizator jest stroną umowy gwarancji ubezpieczeniowej („Gwarancja”) zawartej z Ubezpieczycielem o numerze G/2018/2001051, ważna od 02.10.2018 do 01.10.2019 r. włącznie, wygasa w ostatnim dniu obowiązywania.

9.4. Beneficjentem Gwarancji jest Marszałek Województwa Mazowieckiego a górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest kwota 208 505,00zł.

9.5 Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń o zwrot pieniędzy wpłaconych przez Podróżnych do Organizatora, Organizator informuje, iż odprowadza składki w należnej wysokości do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej

Zaoferowane Podróżnemu połączenie usług turystycznych stanowi Imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. W związku z powyższym będą Podróżnemu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do Imprez turystycznych. WORLD HOLIDAYS s. c. będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości Imprezy turystycznej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, WORLD HOLIDAYS s. c. posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu wpłat Podróżnego i, jeżeli transport jest elementem Imprezy turystycznej, zapewnienia Podróżnemu powrotu do kraju w przypadku, gdyby WORLD HOLIDAYS s. c. stało się niewypłacalne.
Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302

 • Przed zawarciem Umowy o udział w Imprezie turystycznej Podróżny otrzyma wszystkie niezbędne informacje na temat Imprezy turystycznej.
 • Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych Umową.
 • Podróżny otrzymuje awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym może skontaktować się z Organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
 • Podróżny może przenieść Imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
 • Cena Imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny Imprezy turystycznej, Podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli Organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
 • Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów Imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za Imprezę turystyczną odwoła ją przed rozpoczęciem, Podróżny ma prawo do zwrotu wpłat oraz, w stosownych przypadkach, do rekompensaty.
 • W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na Imprezę turystyczną – Podróżny może, przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
 • Ponadto Podróżny może w każdym momencie przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
 • Jeżeli po rozpoczęciu Imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane Podróżnemu, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację Imprezy turystycznej, a Organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, Podróżny może rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
 • Podróżny jest również uprawniony do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
 • Organizator turystyki musi zapewnić pomoc Podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
 • W przypadku gdy Organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli Organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu Imprezy turystycznej i jeżeli Impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót Podróżnemu do kraju.
 • WORLD HOLIDAYS s. c. wykupiła w TU EUROPA zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżny może kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3, tel. (+48 22) 597 95 01, (+48 22) 597 95 40, e-mail: dkpit@mazovia.pl, jeżeli z powodu niewypłacalności WORLD HOLIDAYS s. c. dojdzie do odmowy świadczenia usług. Dyrektywa (UE) 2015/2302 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302 przetransponowana do prawa krajowego http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2017000236</s

Warunki Uczestnictwa PDF

W załączonym pliku znajdują się pełne warunki uczestnictwa w pliku pdf.

Warunki Ubezpieczenia PDF

W załączonym pliku znajdują się pełne ogólne warunki ubezpieczenia w pliku pdf.

Zapraszamy na naszą nową stronę www.worldholidays.pl.
Sprawdzajcie, testujcie i będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi. STRONA JEST W FAZIE TESTÓW - PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ :-)
This is default text for notification bar