Home / Regulamin strony

Regulamin strony

Zapoznaj się ze szczegółami naszego regulaminu

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z serwisu internetowego WorldHolidays.pl, zawierającego w szczególności informacje i materiały na temat usług i produktów turystycznych, ubezpieczeniowych, biletów lotniczych i bonów turystycznych, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), w tym zwłaszcza pośrednictwa w zawieraniu umów o udział w imprezie turystycznej na rzecz Organizatorów turystyki, umów ubezpieczeniowych z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, umów z dostawcami usług parkingowych, sprzedaży biletów i miejsc noclegowych, oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających ze strony i zawartych na niej usług.
 2. Regulamin zawiera również zasady kontaktu z Konsultantami World Holidays s.c. przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014r. poz. 243 ze zm.), w celu wykonania Usługi, zwłaszcza udzielenia odpowiedzi na zapytanie związane z Ofertą, a także w innych celach, w tym marketingowych, o ile Klient wyrazi stosowną zgodę. Dodatkowo reguluje zasady korzystania ze strony.
 3. Usługodawcą jest World Holidays s.c. z siedzibą w Warszawie (03-984), ul. Szkoły Orląt 4 lokal 8; NIP PL1132627860; REGON 140654397.
 4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do strony jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet. Uzyskanie informacji szczegółowych może być jednak uzależnione od przekazania danych dodatkowych, w tym danych osobowych. Skorzystanie z niektórych funkcjonalności wymagać może przekazania danych podmiotom zewnętrznym, na zasadach określonych przez osobne regulaminy.
 5. Korzystając z usług przez nas świadczonych Klient oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Niego jasne, zrozumiałe i akceptuje je bez uwag.

Definicje

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną lub kontaktująca się z Konsultantem, bez względu na to, czy działa we własnym imieniu czy w imieniu i na rzecz osób trzecich,
Organizator – przedsiębiorca, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży i realizuje imprezy oraz usługi turystyczne bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy lub razem z innym przedsiębiorcą, lub też przedsiębiorcą, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, z którymi World Holidays s.c. współpracuje jako agent turystyczny, jak również inny podmiot, którego oferty i usługi znajdują się w Serwisie WorldHolidays.pl
Oferta – prezentowane na stronie oraz za pośrednictwem Konsultantów informacje stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy i niestanowiące oferty w rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia 23.04.1964 r., Kodeks cywilny.
Strona – serwis internetowy pod adresem https://www.worldholidays.pl, którego właścicielem, administratorem oraz operatorem jest World Holidays s.c.
Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Konsultantów na rzecz Klientów w oparciu o Regulamin, opisane szczegółowo w § 3 ust. 1, w ramach których przetwarzaniu mogą podlegać dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu i historii korzystania z usług a także dodatkowe informacje związane z konkretną Ofertą, takie jak data urodzenia.
Umowa – indywidualna, konkretna umowa zawierana przez Klienta z Organizatorem (dostawcą Oferty), zawierająca szczegółowo indywidualnie wskazany przedmiot usługi oraz zasady jej realizacji.
Konsultant – pracownik World Holidays s.c. lub podmiotu działającego na zlecenie, w porozumieniu lub za naszą zgodą, zajmujący się udzielaniem informacji z zakresu Usług przez nas świadczonych oraz oferowanych na stronie.

Zakres usług

 1. Stale świadczymy usługi doradztwa, pośrednictwa, wyszukiwania, profilowania, przedstawiania, przeglądania, sortowania Ofert, informowania, wyjaśniania, rezerwacji i kontaktu z Organizatorami i innymi Usługodawcami w zakresie ofert imprez turystycznych oraz innych oferowanych usług. Jesteśmy również organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 ze zm.).
 2. W ramach świadczenia Usług:
 • umieszczamy na stronie Oferty usług przekazane przez Organizatorów oraz zapewniamy możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania według różnorodnych kryteriów;
 • zgodnie z umowami z Organizatorami zachowujemy bez wyjątku ceny ofert usług turystycznych przez nich wskazane;
 • umieszczamy na stronie informacje na temat kierunków i regionów geograficznych oraz umożliwiamy ich przeglądanie;
 • umożliwiamy zapoznanie się w Serwisie z aktualną kalkulacją rozumianą jako wstępna wysokość ceny imprez turystycznych i usług;
 • umożliwiamy dokonanie za pośrednictwem strony rezerwacji usługi lub miejsc w imprezie turystycznej, jak również nabycie tych usług lub miejsc i dokonanie za nie płatności z wykorzystaniem usługi partnera;
 • doradzamy oraz dostarczamy indywidualnych informacji handlowych i Ofert Klientom, którzy skierowali zapytania za pośrednictwem formularzy zawartych na stronie lub nawiązali kontakt z Konsultantem;
 • nawiązujemy i utrzymujemy kontakt w celu przekazywania informacji związanych z wybranymi, w tym zarezerwowanymi, Usługami oraz Ofertami, jak również prowadzimy obsługę wynikającą z zawartych Umów, komunikując treści, dokumenty i decyzje Organizatorów/Usługodawców, wspierając Klienta w zakresie wykonania Umowy zgodnie z jej założeniami.
 1. Oferta świadczonych usług za pośrednictwem strony jest ważna do czasu jej zawieszenia lub wycofania.
 2. Klient może stać się odbiorcą informacji marketingowych i handlowych poprzez zapisanie się do newslettera, jak również poprzez wyrażenie właściwych zgód w trakcie procesu związanego z korzystaniem ze strony lub kontaktu z Konsultantem.

Korzystanie ze strony

 1. Korzystając z naszej strony Klient zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących na terenie Polski. Klient informuje, iż posiada możliwości techniczne do korzystania ze strony w tym posiada połączenie z siecią publiczną Internet, posiada przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu cookies.
 2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w Regulaminie.
 3. Dokonanie rezerwacji usługi, jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją dodatkowych, przedstawionych Klientowi aktów i regulacji, takich jak Umowy – zgłoszenia, Ogólne Warunki Uczestnictwa (danego Organizatora) oraz regulaminy. Z uwagi na to, że proces zawierania Umowy przebiega bez jednoczesnej, fizycznej obecności obu stron (poza rezerwacją dokonaną bezpośrednio w siedzibie World Holidays s.c.), do potwierdzenia złożenia oświadczenia woli przez Klienta i zawarcia Umowy konieczne będzie okazanie potwierdzenia dokonania płatności, elektroniczne zaakceptowanie warunków lub przesłanie podpisanego skanu/zdjęcia dokumentu.
 4. Dane podawane przez Klienta, m.in. w procesie rezerwacji i przy zawieraniu Umowy, powinny zgadzać się z danymi rzeczywistymi, w szczególności zawartymi w paszporcie lub dowodzie osobistym. Odpowiedzialność wynikająca z wprowadzenia na stronie lub podania niepoprawnych danych obciąża Klienta.
 5. W chwili dokonania rezerwacji imprezy turystycznej Klient powinien zweryfikować posiadanie odpowiednich i aktualnych dokumentów umożliwiających odbycie podróży, w tym w szczególności ważność paszportu, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się wybiera.
 6. Korzystając ze strony Klient zobowiązuje się do niezamieszczania i nieprzesyłania treści lub odnośników do stron WWW naruszających prawa i dobra osób trzecich wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej czy też propagujących pornografię i przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie.

Odpowiedzialność

 1. Zastrzegamy, że korzystanie ze strony odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Klienta; nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Klientów; nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania ze strony przez Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem; nie ponosimy odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach, niebędących własnością World Holidays s.c., do których linki zawarto na stronie.
 2. Zastrzegamy, że dochowamy najwyższej staranności co do prawdziwości i kompletności zamieszczanych zawartości dostarczanych, jednak część zdjęć, filmów i innych materiałów może mieć charakter poglądowy i w rzeczywistości odbiegać od prezentowanego, za co nie ponosimy odpowiedzialności. Klient ma prawo do weryfikacji treści prezentowanych ofert poprzez zapytanie drogą elektroniczną lub u Konsultantów.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z sytuacji lub okoliczności dotyczących Klienta, a uniemożliwiających realizację Usługi, takich jak przede wszystkim brak paszportu lub przekroczona ważność dokumentu, na który Klient podróżuje, niezapoznanie się z przekazanymi informacjami, brak odpowiedzi na próby kontaktu ze strony Konsultanta itp.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie przez Klienta danych osoby trzeciej bez jej zgody lub wiedzy.

Zawarcie umowy

 1. Dokonując wyboru Ofert, Klient inicjuje proces rezerwacji, kierując zapytanie ofertowe. Po weryfikacji dostępności wybranej usługi lub produktu Klient otrzyma informację zwrotną oraz dokumenty dotyczące zasad zawarcia, warunków i treści Umowy.
 2. Klient, w procesie rezerwacji na stronie lub na podstawie ustnej dyspozycji wobec Konsultanta w trakcie rozmowy, wyraża zgodę na kontakt związany z działaniami zmierzającymi do zawarcia Umowy, przede wszystkim na przesyłanie w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej dokumentów stanowiących indywidualną Umowę konkretyzującą wybraną Ofertę lub usługę. Odmowa wyrażenia zgody uniemożliwi zawarcie Umowy w sposób określony w Regulaminie.
 3. Jesteśmy uprawnieni do kontaktu w celu przekazywania informacji istotnych dla zawarcia lub wykonania Umowy, w tym przekazywania związanych z nią komunikatów, decyzji czy informacji, jak również działań wspierających poprawną realizację Umowy, względnie pomocy i pośrednictwa w działaniach zmierzających do usunięcia ewentualnych niezgodności.
 4. Klient zobowiązany jest do zapoznawania się z treścią przesłanych dokumentów, w szczególności weryfikacji poprawności umieszczonych danych, jak również sprawdzenia, czy opisana usługa w pełni oddaje przedstawiony mu produkt. W razie wykrycia nieścisłości, błędów lub pominięć Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z nami w celu naniesienia korekty.
 5. Klient zawiera Umowę na zasadach i warunkach określonych w przesłanych mu dokumentach. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie dokonania przez Klienta płatności.
 6. Zawierając Umowę, która obejmuje osoby trzecie jako uczestników, Klient zobowiązuje się do przekazania tym osobom wszelkich uzyskanych i związanych z Umową informacji, lub też wskazać im sposób ich uzyskania.

Płatności

Klient z tytułu zawartej Umowy zobowiązany jest do dokonania płatności w sposób określony w Umowie lub podany w korespondencji z nami.
Umożliwiamy dokonanie płatności w następujący sposób:

 1. Przelew na dowolnie wybrane konto:
  a) VW Bank 57 2130 0004 2001 0378 7744 0001
  b) ING Bank 25 1050 1025 1000 0092 0089 1183
  c) PeKaO SA 87 1240 1095 1111 0010 8387 1484
  d) PeKaO SA – rachunek w walucie EURO PL49 1240 1095 1978 0010 8410 2358 (swift PKOPPLPW)
 2. Gotówka, karta płatnicza / kredytowa / debetowa w siedzibie World Holidays s.c.
 3. Przelew korzystając z wygenerowanego linku do płatności internetowych serwis TPay.

  Wszelkie zwroty wpłaconych środków dokonujemy po konsultacji na jedną z dostępnych form płatności. W przypadku braku możliwości dokonania zwrotu w tej samej formie z uwagi na środek płatniczy (np. bezzwrotne bony, programy partnerskie, lojalnościowe, punktowe) dokonamy zwrotu w postaci bonu wakacyjnego World Holidays podlegającego realizacji w sposób określony w regulaminie.

Odstąpienie

 1. Odstąpienie od zawarcia umowy następuje zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w imprezach turystycznych.
 2. Zgodnie z treścią art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 t.j.), Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem postanowień opisanych poniżej – punkt 3 i 4
 3. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 t.j.), ustawy nie stosuje się do umów: o udział w imprezie turystycznej, o której mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548), z wyjątkiem art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17, art. 17 oraz art. 20 ust. 2;
 4. W związku z brzmieniem art. 38 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 t.j.), Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; oraz umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 5. W celu odstąpienia od Umowy Konsument i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może poinformować o odstąpieniu od umowy w dowolnej formie przewidzianej prawem, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@worldholidays.pl

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez World Holidays s.c. na podstawie niniejszego Regulaminu Klient może składać jedynie pisemnie, według wyboru: w formie listownej na adres spółki (World Holidays s.c. ul. Szkoły Orląt 4 lokal 8; 03-984 Warszawa ) lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@worldholidays.pl. Wszelkie zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem Konsultanta nie wywołuje skutku prawnego, stanowić może jedynie zgłoszenie problemu i umożliwić podjęcie działań zaradczych, tym samym bieżące rozwiązanie zaistniałego zdarzenia.
 2. Klient może złożyć reklamację, przez co należy rozumieć zgłoszenie roszczenia, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej lub zakończenia wykonania innej świadczonej usługi. Z upływem tego terminu roszczenia ulegają przedawnieniu, chyba że ustawa wyznacza inny termin.
 3. Jesteśmy podmiotem właściwym do rozpoznania reklamacji z zakresu własnej działalności i świadczonych Usług, w szczególności procesu sprzedaży – poprawności oraz jakości obsługi w procesie sprzedaży usług dostępnych w naszej ofercie oraz obsługi posprzedażowej.
 4. Reklamacje, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z Umowy przez Organizatora, należy kierować pisemnie wyłącznie i bezpośrednio do właściwego Organizatora, z którym Klient zawarł Umowę lub do innego dostawcy innej usługi zamieszczonej na stronie (w tym Towarzystwa Ubezpieczeniowe, Wykonawca usługi parkingowej, Linia lotnicza). Dopuszczalne jest również składanie reklamacji za pośrednictwem World Holidays s.c. o ile Organizator lub Usługodawca dopuszcza taką formę w swoich Warunkach Uczestnictwa/Regulaminie.
 5. Reklamacje, wskazane powyżej w pkt. 4, rozpoznaje Organizator lub Usługodawca, na zasadach zapisanych w warunkach uczestnictwa / regulaminie lub właściwy dostawca zgodnie ze stosowanymi przez siebie zasadami.
 6. W każdym przypadku prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
 • oznaczenie Klienta/usługobiorcy (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego);
 • numer reklamowanej rezerwacji, usługi itd.
 • przedmiot reklamacji ze szczegółowym opisem zastrzeżeń i okoliczności
 • ewentualne załączniki dokumentujące dane fakty (zaistniałą sprawę)
 • oczekiwane działania, rozwiązania.
 1. Brak elementów wskazanych w ust. 6 może wydłużyć proces reklamacyjny, wiązać się z koniecznością uzupełnienia danych, a w sytuacjach skrajnych – uniemożliwić merytoryczne rozpoznanie zgłoszenia.
 2. Dołożymy wszelkich starań, by reklamacje zostały rozpatrywane niezwłocznie, a odpowiedź udzielona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania pisma. Rozpatrując reklamację stosować będziemy w szczególności postanowienia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym normy ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 ze zm.).
 3. O decyzji w sprawie reklamacji Klient zostanie powiadomiony pisemnie na podany adres listem poleconym lub przesyłką kurierską lub też elektronicznie na adres mailowy.
 4. Zgłoszenie reklamacji w sposób opisany powyżej nie pozbawia konsumenta uprawnień do korzystania z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów, w tym drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kontakt z Konsultantem

 1. Umożliwiamy i zachęcamy do kontaktu z Konsultantem za pośrednictwem użycia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
 2. Nawiązanie kontaktu z Konsultantem jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w Regulaminie.
 3. Wszelkie rozmowy z Konsultantami, przychodzące i wychodzące, mogą być rejestrowane. Zapisy mogą zostać wykorzystane jedynie do celów prawnie przewidzianych, w tym wyjaśnienia ewentualnych sytuacji spornych czy podnoszenia jakości świadczonych usług. Zapisy nie będę udostępniane, z wyjątkiem sytuacji prawnie przewidzianych – na wyraźne żądanie rozmówcy – z poszanowaniem ochrony danych osobowych i informacji wrażliwych, na zasadach indywidualnie określonych w osobnym dokumencie.
 4. Konsultant uprawniony jest do udzielania informacji jedynie z zakresu treści zawartych na stronie, związanych z realizacją usług i ofert na nim zawartych, nabytych za jego pośrednictwem lub będących w kompetencji World Holidays s.c.
 5. W sytuacji wątpliwości lub rozbieżności pomiędzy informacjami udzielonymi przez Konsultanta a Ofertą zamieszczoną na naszej stronie lub stronie Organizatora, pierwszeństwo mają dane zawarte w Umowie z Organizatorem i informacje podawane bezpośrednio przez Organizatora/Usługodawcę.
 6. Klient ma prawo do zwrócenia się o potwierdzenie ustaleń lub weryfikację informacji uzyskanych od Konsultanta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Newsletter

 1. Usługa newsletter, polega przede wszystkim na wysyłaniu informacji, w tym informacji handlowych, w ramach list mailingowych i świadczona jest przez World Holidays s.c.
 2. Korzystanie z newslettera jest dobrowolne, bezterminowe oraz nieodpłatne i następuje poprzez podanie adresu e-mail Klienta w odpowiednim formularzu zamieszczonym na Stronie oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. Rezygnacja z danej usługi newsletter możliwa jest w każdym momencie poprzez odpowiedź mailową z chęcią rezygnacji z usługi lub po kontakcie z Konsultantem z prośbą o usunięcie z listy subskrybentów.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe, które Klient przekazuje World Holidays s.c. w związku z korzystaniem ze strony, są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych poniżej oraz zgodnie z Polityką prywatności określoną w osobnym, publicznie dostępnym dokumencie „Polityka prywatności”.
 2. Administratorem danych osobowych podanych w celach świadczenia Usług oraz marketingowych jest: World Holidays s.c.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach i zgodnie z normami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenia), jak również innych ustaw, m.in. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).
 4. W związku z zawarciem i realizacją Umów, w szczególności o udział w imprezie turystycznej, administratorem danych osobowych zostanie Organizator, z którym zawarto Umowę. W związku z zawarciem i realizacją umowy ubezpieczenia administratorem danych osobowych zostanie Towarzystwo Ubezpieczeniowe (ubezpieczyciel), z którym zawarto Umowę. W przypadku pośredniczenia w zawarciu Umowy, której przedmiotem będą inne świadczenia, w tym rezerwacja miejsc parkingowych czy pośrednictwo w uzyskiwaniu odszkodowań za opóźnione lub odwołane loty, administratorem danych osobowych zostanie podmiot, z którym zawarto Umowę. Wskazani administratorzy będą przetwarzać dane w celu wykonania Umowy z Klientem. World Holidays s.c. nie będąc administratorem, będzie pełnił funkcję Procesora w znaczeniu Rozporządzenia, a tym samym udostępniane przez Klienta dane osobowe własne lub osoby trzeciej będą przetwarzane przez Administratora, którym staje się właściwy Organizator lub inny podmiot.
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia procesu zmierzającego do zawarcia i prawidłowego wykonania ostatecznej Umowy, jak również do świadczenia usług własnych przez World Holidays s.c..
 6. Użytkownicy mają prawo realizacji wszystkich uprawnień wynikających z Rozporządzenia, w tym prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na mocy usprawiedliwionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) lub do celów statystycznych (art. 89 ust. 1 Rozporządzenia) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego oraz prawo do przenoszenia danych. W sytuacjach niesatysfakcjonującego Klienta rozwiązania sprawy ma on prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane Klienta, podane podczas wypełniania formularzy dostępnych na serwisie lub rozmowy z Konsultantem, będą traktowane jako dane poufne i przechowywane przy użyciu technik zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Dane te, z pełnym poszanowaniem zasad ochrony, mogą być udostępniane Partnerom (wskazanym na stronie Serwisu) i podwykonawcom na potrzeby realizacji świadczonych przez nich usług oraz na podstawie przepisów prawa, w szczególności na żądanie uprawnionych organów państwowych.
 8. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki typu cookies.
 9. W sprawach związanych z kwestiami ochrony danych osobowych wszelkie pytania i prośby można
  kierować na adres: admin@worldholidays.pl.

Prawa i obowiązki stron

 1. Zobowiązujemy się do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem i powszechnie obowiązującym prawem.
 2. Dołożymy wszelkich starań, żeby strona funkcjonowała w sposób ciągły. Zastrzegamy jednak, że mogą wystąpić przerwy w funkcjonowaniu w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych o czym nie jesteśmy zobowiązani informować z wyprzedzeniem. Postaramy się aby przerwy nie były dłuższe niż kilka godzin w miesiącu.
 3. Niedopuszczalne jest korzystanie z naszej strony oraz usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy World Holidays s.c.
 4. Wszelkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, loga, znaki towarowe i inne oznaczenia wyświetlane na Serwisie podlegają ochronie prawnej, w szczególności wyznaczonej przez przepisy prawa autorskiego. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści przez podmioty nieupoważnione jest stanowczo zakazane.
 5. Zastrzegamy, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne na naszej stronie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Jakiekolwiek przetwarzanie, w szczególności kopiowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy wykorzystania materiałów i treści umieszczonych na stronie, wykraczające poza granice dozwolone Regulaminem, jest możliwe jedynie na podstawie wyraźnej zgody, mającej formę odrębnej umowy zawartej z nami w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniu Regulaminu innych postanowień umownych lub obowiązujących przepisów, jesteśmy uprawnieni do podjęcia działań w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta i ewentualnego podjęcia przeciwko niemu prawnie przewidzianych działań. World Holidays s.c. może wcześniej powiadomić Klienta o sytuacji wraz z żądaniem niezwłocznego zaprzestania działań i naprawienia szkody.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji do odwołania i mamy prawo do jego zmiany w każdym czasie – z poszanowaniem prawa – a wszelkie uwagi, pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania strony oraz usług świadczonych przez World Holidays s.c. można kierować na adres poczty elektronicznej biuro@worldholidays.pl
 2. Możemy wydawać dodatkowe regulaminy, warunki, zasady, etc., regulujące szczegółowo świadczone usługi i oferty dostępne na naszej stronie. Mogą one mieć pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie spory, których nie uda się rozwiązać polubownie, powstałe w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu bądź związane z korzystaniem ze strony, rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo dla World Holidays s.c. polski sąd powszechny.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
Zapraszamy na naszą nową stronę www.worldholidays.pl.
Sprawdzajcie, testujcie i będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi.
This is default text for notification bar